کد خبر:6473
پ
jostar

نهمین شمارۀ فصلنامۀ جستارهاي تاريخي

پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، نهمین شماره از فصلنامة علمي پژوهشي جستارهای تاریخی را منتشر کرد.

میراث مکتوب – پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، نهمین شماره از فصلنامة علمي – پژوهشي جستارهای تاریخی را منتشر کرد.

در این شماره 7 مقاله به چاپ رسیده که عناوین به شرح ذیل است:

– نقش حيدرخان عمواوغلي در نهضت جنگل / جعفر آقازاده

– مباني تاريخ نگري در انديشة مورّخان شيرازي از سقوط دولت ايلخاني تا پايان تيموريان / محمدامير احمدزاده

– بررسي تطبيقي تاريخ نگري و تاريخ نگاري؛ نيشابوري و راوندي / پروين تركمن يآذر و شهناز جنگجو قولنجي

– درآمدي روشي بر چگونگي بررسي «امر سياسي » در منابع تاريخي ايران / عبدالرحمن حسن يفر

– نوارهاي سلطنتي در ايران از آغاز شك لگيري )در دوران مادها( تا پايان دورۀ ساساني / احمد زارع ابرقويي، سيدرسول موسوي حاجي، و جمشيد روستا

– تغ يير خطبه به نام ائمۀ اثني عشر )ع(: قدرت سياسي و دين در آغاز حكومت سلطان حسين بايقرا / محمدتقي مشكوريان و فريدون اللهياري

– وزارت مجدالملك قمي، واكاوي رقابت خراساني  عراقي / محسن مؤمني

صاحب امتیاز

پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی

 مدیر مسئول

علی رضا ملایی توانی

 سردبیر

پروین ترکمنی آذر

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کلید مقابل را فعال کنید

مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612