بیهقی

ابوالفضل بیهقی، خداوندگار نثر فارسی

ابوالفضل بیهقی، ادیب، پژوهشگر و تاریخ‌نگار بزرگ، که وی را "پدر نثر فارسی" می شناسند، یکی از مفاخر خطه "بیهق" (سبزوار کنونی) است.
چهارشنبه 3 آبان 1402
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612