۳۷

نسخه‌های خطّی اسلامی غرب سوماترا: موانع در بررسی و حفاظت

این مقاله مشکلات اساسی در بررسی و نگهداری نسخه های خطّی اسلامی در منطقۀ غرب سوماترا را مورد بررسی قرار می دهد.
یکشنبه 13 مرداد 1392
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612