۳ (۲)-۲

«واژگان کهن نجوم و احکام نجوم» منتشر شد

ضمیمۀ شمارۀ ۳ مجلۀ میراث علمی اسلام و ایران با عنوان «واژگان کهن نجوم و احکام نجوم» به کوشش محمد باقری، مریم زمانی و زینب کریمیان از سوی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب چاپ و منتشر شد.
یکشنبه 16 مهر 1402
۳-۲-۷۱۰x1024

واژگان کهن نجوم و احکام نجوم

میراث مکتوب- ضمیمۀ شمارۀ ۳ مجلۀ میراث علمی اسلام و ایران (دوفصلنامۀ تاریخ علوم و فناوری دورۀ اسلامی به سردبیری محمد باقری) با عنوان «واژگان کهن نجوم و احکام نجوم» ...
یکشنبه 16 مهر 1402
MirasElmi-Cover19-20-22-6-1401

دوشمارۀ ۲۰-۱۹ «میراث علمی اسلام و ایران»

دوشمارۀ ۲۰-۱۹ دوفصلنامه «میراث علمی اسلام و ایران» (سال دهم ـ شماره‌های اول و دوم ـ سال ۱۴۰۰) به سردبیری محمد باقری و با انتشار مقالاتی در حوزۀ تاریخ علوم و فناوری دوره اسلامی منتشر شد.
چهارشنبه 5 بهمن 1401
miras-elmi-m

انتشار دومین شماره میراث علمی اسلام و ایران

شماره دوم دوفصلنامه میراث علمی اسلام و ایران به صاحب امتیازی مرکز پژوهشی میراث مکتوب به چاپ رسید
چهارشنبه 29 خرداد 1392
miraseelmi-m-1

اولین شمارۀ میراث علمی (بهار و تابستان ۱۳۹۱)

رسالت اصلی این مجله کمک به شناساندن میراث علمی اسلام و ایران و آگاهی رسانی در این حوزه به دانشجویان، معلمان، مهندسان، پزشکان و سایر ایرانیانی است که با مباحث علمی سروکار یا به آنها علاقه دارند.
دوشنبه 4 دی 1391
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612