3616

بررسی اسناد فارسی میانۀ اواخر عهد ساسانی و اوایل دوران اسلامی

همایش برخط «بررسی اسناد فارسی میانۀ اواخر عهد ساسانی و اوایل دوران اسلامی (شرحی از پیدایی، محتوا و تاریخ اسناد مصر، هستیجان و طبرستان)» برگزار شد.
سه‌شنبه 15 اسفند 1402
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612