00:00:00
جمعه ۳۱ام شهریور ۱۴۰۲
ayene-Copy

ضمیمه ۲۷ دوفصلنامه آینه میراث منتشر می شود

ضمیمۀ ۲۷ دوفصلنامۀ آینۀ میراث با عنوان « گزارش گونه ای از کیفیت احیاء آثار عبدالقادر مراغی» نوشتۀ سیدعبدالرضا موسوی طبری منتشر می شود.
یکشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۱
A50-m

شماره جدید نشریه آینه میراث (پیاپی ۵۰) منتشر شد

نشریه آینه میراث- دو فصلنامه ویژه کتاب شناسی، نقد کتاب و اطلاع رسانی در حوزه متون- دوره جدید، سال دهم، شماره اول، بهار و تابستان ۱۳۹۱ (پیاپی ۵۰)- دارای مجوز علمی- پژوهشی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۱
khojan

خجندی نامه در «آینه میراث» نمایان شد

ضمیمۀ ۲۶ دوفصلنامۀ آینه میراث، ویژۀ کتابشناسی، نقد کتاب و اطلاع رسانی در حوزۀ متون با عنوان خجندی نامه به چاپ رسید.
دوشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۱
ayene

‹‹آینۀ میراث›› به تاریخچۀ چاپ کتاب های فارسی در شبه قاره پرداخت

ضمیمۀ ۲۵ آینۀ میراث (دوفصلنامۀ ویژۀ کتابشناسی، نقد کتاب و اطلاع رسانی در حوزه متون) ویژه تاریخچۀ چاپ کتاب های فارسی در شبه قاره نوشتۀ معین الدین عقیل به ترجمۀ عارف نوشاهی به چاپ رسید.
چهارشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۱
bbannaer

میرتذکره (شناختنامه میرتقی الدین محمد کاشانی) در ضمیمه ۲۴ «آینه میراث»

ضمیمۀ شمارۀ ۲۴ دو فصلنامه آینۀ میراث (ویژه کتاب شناسی، نقد کتاب و اطلاع رسانی در حوزه متون) با عنوان «میرتذکره (شناختنامه میرتقی الدین محمد کاشانی)» نویسندۀ خلاصه الاشعار به کوشش نفیسه ایرانی منتشر شد.
یکشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۱
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612