00:00:00
چهارشنبه ۱۲ام مهر ۱۴۰۲
MirasElmi-10-l-1

میراث علمی اسلام و ایران – 10

شمارۀ دهم نشریۀ میراث علمی اسلام و ایران (دوفصلنامـۀ تاریـخ علوم و فناوری دورۀ اسلامی- سال پنجم، شمـارۀ دوم، پاییز و زمستان 1395) به صاحب امتیازی مرکز پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد.
چهارشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۵
MirasElmi9-2

میراث علمی اسلام و ایران 9

نهمین شمارۀ میراث علمی اسلام و ایران (سال چهارم، شمارۀ اول، بهار و تابستان 1395) به صاحب امتیازی مرکز پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد.
سه‌شنبه ۲۱ دی ۱۳۹۵
miraselmi_l

میراث علمی اسلام و ایران 8

هشتمین شمارۀ دوفصلنامۀ میراث علمی اسلام و ایران (سال چهارم، شمارۀ دوم، پاییز و زمستان 1394 – دوفصلنامۀ تاریخ علوم و فناوری دورۀ اسلامی) به صاحب امتیازی مرکز پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد.
یکشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۵
MirasElmi7-JELD-1

میراث علمی اسلام و ایران 7

هفتمین شمارۀ نشریۀ میراث علمی اسلام و ایران (دوفصلنامـۀ تاریـخ علوم و فناوری دورۀ اسلامی - سال چهارم، شمـارۀ اول، بهار و تابستان 1394) به صاحب امتیازی مرکز پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد.
یکشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۴
MirasElmi6

میراث علمی اسلام و ایران 6

میراث علمی اسلام و ایران (دوفصلنامـۀ تاریـخ علوم و فناوری دورۀ اسلامی سال سوم، شمـارۀ دوم، پاییز و زمستان 1393 - شمارۀ پیاپی 6) .
چهارشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۴
MirasElmi_m-1

میراث علمی اسلام و ایران 5

میراث علمی اسلام و ایران -دو فصل نامه تاریخ علوم و فناوری دورۀ اسلامی- سال سوم، شمارۀ اول، بهار و تابستان 1393- شمارۀ پیاپی: 5
سه‌شنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۴
MirasElmi4-b

میراث علمی اسلام و ایران 4

میراث علمی اسلام و ایران -دو فصل نامه تاریخ علوم و فناوری دورۀ اسلامی- سال دوم، شمارۀ دوم، پاییز و زمستان 1392- شمارۀ پیاپی: 4
دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۳
MirasElmi3-b-1

میراث علمی اسلام و ایران 3

میراث علمی اسلام و ایران -دو فصل نامه تاریخ علوم و فناوری دورۀ اسلامی- سال دوم، شمارۀ اول، بهار و تابستان 1392- شمارۀ پیاپی: 3
جمعه ۱۵ اسفند ۱۳۹۳
MirasElmi2-b-1

میراث علمی اسلام و ایران 2

میراث علمی اسلام و ایران -دو فصل نامه تاریخ علوم و فناوری دورۀ اسلامی- سال اول، شمارۀ دوم، پاییز و زمستان 1391- شمارۀ پیاپی: 2
چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۳
WhatsApp Image 2020-04-09 at 03.45.10

میراث علمی اسلام و ایران ۱

میراث علمی اسلام و ایران -دو فصل نامه تاریخ علوم و فناوری دورۀ اسلامی- سال اول، شماره نخست، بهار و تابستان ۱۳۹۱- شماره پیاپی: ۱
دوشنبه ۱۱ فروردین ۱۳۹۳
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612