کد خبر:11946
پ
8

گنجینۀ همدان در یک کتاب

این کتاب شامل فهرست توصیفی 445 نسخۀ خطی موجود در گنجینۀ نسخه های خطی است.

میراث مکتوب – این کتاب شامل فهرست توصیفی 445 نسخۀ خطی موجود در گنجینۀ نسخه های خطی است (74 جلد قطع الف = رحلی؛ 63 جلد قطع ب: وزیری بزرگ؛ 129 جلد قطع ج= عموماً وزیری متوسط و کوچک؛ 179 جلد قطع د = عموماً ربعی یا بیاضی) . روش کار در این فهرست بر مبنای توضیحات کامل کتاب شناسی، ذکر جزئیات دقیق نسخه شناسی و شناسایی تا حد ممکن نسخه هایی است که آغاز و انجام یا بخش های دیگر آن افتاده است.

در واقع ویژگی مهم این فهرست در بخش کتاب شناسی ، توجه به جزئیات و ذکر مطالبی است که در فهرست دیگر نیامده یا به اشتباه آمده است. در نسخه هایی که مجموعۀ دو تا چند رساله کتاب هستند همۀ آنها جداگانه توضیح داده شده اند.

در نسخه های جنگ اشعار و جز آن ها نیز، هر شعر یا عنوان به تفکیک صفحات توضیح داده شده است. در بخش نسخه شناسی، در نسخه هایی که تاریخ کتابت آن ها ذکر نشده، نگارنده محدودۀ تشخیص داده زمانی را به جای یک سده و دو سده به ربع سده کاهش داده است.

در مورد نسخه هایی که محل کتابت را تشخیص داده و آن را درون قلاب قرار داده است. نگارنده دربارۀ تشخیص کاغذ نسخه ها دقت بسیار صرف کرده و انواع کاغذها را تا حد امکان از هم تمیز داده است.

در پایان فهرست هر نسخه ، فهرست منابع آمده است. برای جلوگیری از تطویل کلام، نشانۀ گزیدۀ منابع آمده که البته در آغاز کتاب مهم ترین نشانه های گزیده از نام کتاب ها و فهرست های مورد استفاده آمده است.

دو بخش کتاب شناسی و نسخه شناسی کاملاً به صورت علمی از هم جدا شده اند. برای تشخیص سادۀ این دو بخش، بخش کتاب شناسی با فونت 14 و بخش نسخه شناسی با فونت 12 و حاشیۀ بیشتر صفحه آرایی شده است.

در پایان کتاب نمایه های ضروری، شامل الفبایی نام کتاب ها (با ذکر نام نویسندگان در ذیل هر کتاب و رساله)، الفبایی نام نویسندگان و شارحان و مترجمان، نمایۀ موضوعی، نام کاتبان و محل کتابت با جزئیات کامل آمده است. ضمناً در پایان کتاب 131 تصویر از نسخه های خطی با ذکر نام و شمارۀ آنها برگزیده شده است تا خواننده بتواند در کمترین زمان از ویژگی های نسخه ها داشته باشد. ترتیب تصاویر بر اساس همان ترتیب نسخه های خطی است در کمترین زمان ممکن بدان ها دست یابد. منابع و مآخذ مورد استفاده در این فهرست نیز در پایان آمده است.

زارعی مهرورز، عباس، گنجینۀ همدان: فهرست تفصیلی نسخه های خطی دانشگاه بوعلی سینا، همدان، دانشگاه بوعلی سینا، 665 صفحه، قطع: وزیری، بها: 360000 ریال، 1397.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کلید مقابل را فعال کنید

مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612