کد خبر:19189
پ
gozaresh72-73-1

گزارش میراث – 73 -72

شمارۀ 72 – 73 دوماهنامۀ گزارش میراث (دوماهنامۀ تخصصی اطلاع رسانی در حوزۀ نقد و تصحیح متون، نسخه شناسی و ایران شناسی (دورۀ دوم، سال نهم، شمارۀ پنجم و ششم، آذر – اسفند 1394))

میراث مکتوب – شمارۀ 72 – 73 دوماهنامۀ گزارش میراث (دوماهنامۀ تخصصی اطلاع رسانی در حوزۀ نقد و تصحیح متون، نسخه شناسی و ایران شناسی (دورۀ دوم، سال نهم، شمارۀ پنجم و ششم، آذر – اسفند 1394))

 

 

فهرست مطالب

سرسخن

در ماجرای پایاننامهنویسانی؛ یک نالۀ مستانه ز جایی نشنیدیم! / مجدالدّین کیوانی/ 3-7

گفت و گو

گفتوگو با دکتر سیّد حسین نصر/ 8-15

جستار

گرشاسپنامه و قاعدۀ حذف نسخۀ رونویسیشده / محمود امیدسالار/ 16-31

فارسی در پاکستان / عارف نوشاهی/ 32-42

سرایندۀ احتمالی منظومۀ همایوننامه / علی صفری آققلعه/ 43-45

بدو گفت شاها انوشه بدی (یکی از ساختهای ناشناختۀ فعل دعایی در شاهنامه) / مسعود راستیپور/ 46-49

برو به هرچه تو داری بخور، دریغ مخور / عرفان چوبینۀ بهروز/ 50-54

پژوهشی در باب مؤلف و زمان تألیف جهانگشای خاقان / ای. اچ. مورتون؛ ترجمۀ: محمّدتقی مشکوریان/ 55-73

دربارۀ وجه شاعری بهاءالدین جوینی و دوستی او با سیفالدین باخرزی / علی نویدی ملاطی/ 74-76

دربارۀ سه واژۀ محافظهکارانه در معنای همسر / حسن زیاری/ 77-78

ردّ پای حافظ در دیوان کجج تبریزی و نکتهای فراموششده در شرح احوال او / احمد بهنامی/ 79-82

مجموعة المطالع، اثری نویافته و کمسابقه در تاریخ نسخههای خطی فارسی / هادی بیدکی/ 83-85

یادبود چاپ سنگی زیارت حرم امام رضاع / علی بوذری/ 86-89

نقد و بررسی

پژوهشی نو دربارۀ هجونامۀ منسوب به فردوسی / اکبر نحوی/90-96

نگاهی به کتاب «دولتها و سلسلههای حاکم بر قلمرو اسلام» / حجّت زمانی/ 97-102

سخنی چند دربارۀ «دیوان منوچهری دامغانی» به تصحیح حبیب یغمایی / راضیه آبادیان/ 103-107

فردوسی، نولدکه و تقیزاده: نامهای از تئودور نولدکه / احسان شواربی/ 108-110

مجلۀ مولانا رومی (جلد هفتم، 2016م) / مجدالدّین کیوانی/ 111-120

ایران در متون و منابع عثمانی (14)

آثار سیّدی علی رئیس / نصرالله صالحی/ 121-123

آشنایی با نسخه شناسان و متن پژوهان (2)

در سوگ استاد ولادیمیر اَرانُویچ لیفشیتس / احسان شواربی/ 124-128

دربارۀ نوشته های پیشین

پیشگامان شعر فارسی یا پیشگامان نظم فارسی؟! / محمّدرضا ترکی/ 129-139

توضیحاتی بر «نگاهی به تصحیح تازۀ کتاب سمطالعلی للحضرةالعلیا» / مریم میرشمسی/ 140-144

مدیر مسئول و سردبیر: اکبر ایرانی/ معاون سردبیر: مسعود راستی پور/ صاحب امتیاز: مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کلید مقابل را فعال کنید

مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612