anis-b

نقدی کوتاه بر تصحیح انوار احمد بر تذکره انیس الاحباء

با سلطۀ محمود غزنوی (حکـ : ۳۸۹-۴۲۱ق/۹۹۹-۱۰۳۰م) بر سرزمین هند در سال ۳۹۱ق/۱۰۰۱م، زبان فارسی وارد این سرزمین شد. طولی نکشید این زبان در این سرزمین رسمیت یافت و به زبان درباری مبدل شد.
دوشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۱
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612