۱۰۳

نگاهی به کتاب «شاهنامه بزرگ ایلخانی (دموت)»

شاهنامۀ بزرگ ایلخانی (دموت) به کوشش سید محمود حسینی از سوی نشر عطار منتشر شد
چهارشنبه 2 بهمن 1392
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612