D8A7D8A8D988D8B1DB8CD8ADD8A7D98620D8A8DB8CD8B1D988D986DB8C-1

گزارش نشست 133: نکوداشت زادروز ابوریحان بیرونی

یکصد و سی و سومین نشست مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب به نکوداشت زادروز ابوریحان محمد بن احمد بیرونی اختصاص داشت.
شنبه 15 شهریور 1399
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612