۳۸۱-۴

سِلْک الجواهر

میراث مکتوب- سلک الجواهر سرودۀ عبدالحمید اَنگوری (زنده در سال ۷۶۳ قمری)، تصحیح رضا صادقی، از سوی انتشارات مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب (۳۸۱ ردیف عنوان / ۸۸ فروَستِ ادبیات) به ...
یکشنبه 15 مرداد 1402
۳۸۱-۳

«سِلْک الجواهر» منتشر شد

سلک الجواهر سرودۀ عبدالحمید اَنگوری (زنده در سال ۷۶۳ قمری)، با تصحیح رضا صادقی، از سوی انتشارات مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب به چاپ رسید.
یکشنبه 15 مرداد 1402
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612