35263726

شماره جدید «پژوهشنامه مطالعات اسنادی و آرشیوی»

دوره جدید دوفصلنامه پژوهشنامه مطالعات اسنادی و آرشیوی، سال دوم –شماره اول ، بهار و تابستان 1402، به صورت الکترونیک منتشر شد .
یکشنبه 1 بهمن 1402
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612