فاقد تصویر شاخص

سهل نامه (پژوهشی دربارۀ سهل تُستَری، آراء و شاگردان وی)

ضمیمۀ 37 آینۀ میراث - دوفصلنامۀ ویژۀ پژوهشهای متن شناسی، (دورۀ جدید، سال دوازدهم، ضمیمۀ شمارۀ 37، سال 1393) با عنوان سهل نامه (پژوهشی دربارۀ سهل تُستَری، آراء و شاگردان وی) به کوشش سیدمحمد (منصور) طباطبائی بهبهانی منتشر شد
پنج‌شنبه 20 شهریور 1393
ayene-m-3

انتشار تازه‌ترین شمارهٔ دوفصلنامهٔ علمی ـ پژوهشی آینه میراث

شماره جدید دوفصلنامۀ علمی - پژوهشی آینه میراث ویژۀ کتاب شناسی، نقد کتاب و اطلاع رسانی در حوزۀ متون، دورۀ جدید، سال دهم، شمارۀ دوم ، پاییز و زمستان ۱۳۹۱ (پیاپی ۵۱) منتشر شد.
دوشنبه 17 تیر 1392
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612