1354089-2

شماره سوم مجله آفاق اشراق منتشر شد

شماره سوم مجله آفاق اشراق با ده عنوان مقاله در موضوعات حکمت، فلسفه و عرفان به سردبیری حسن اسدی تبریزی منتشر شد.
دوشنبه 21 خرداد 1403
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612