فاقد تصویر شاخص

انتشار برگردان فرهنگ اساطیر و داستانواره‌ها به تاجیکی

فرهنگ اساطیر و داستانواره‌ها عنوان کتابی از دکتر محمدجعفر یاحقی است که به تازگی به زبان تاجیکی برگردان و منتشر شده است
شنبه 19 مهر 1393
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612