فارابی ۷

بررسی و نقد تصحیح و ترجمه‌های کتاب الحروف فارابی

فاطمه شهیدی، در کنگره فارابی و فرهنگ و تمدن اسلامی با موضوع «بررسی و نقد تصحیح و ترجمه‌های کتاب الحروف فارابی» سخن گفت.
دوشنبه 15 اسفند 1401
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612