۱۵۲۳۹۳۵-۲

کهن‌ترین متن بازمانده از طریقت خواجگان

کتاب «مسلک العارفین: کهن ترین متن بازمانده از طریقت خواجگان» اثر محمد بن احمد بخاری، با تصحیح مریم حسینی و محمود علیزاده کاشانی از سوی انتشارات علمی چاپ و منتشر شد.
سه‌شنبه 25 بهمن 1401
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612