پورجوادی

نیاز افغانستان به زبان فارسی

رنسانس فرهنگی دورهٔ تیموری به مرکزیت هرات رخ داد. در دورهٔ تیموری بود که جغرافیای زبان فارسی وسیعترین قلمروی را که یک زبان می توانست داشته باشد، به دست آورد.
یکشنبه 12 آذر 1402
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612