15-2

چهارلوح آغاز دستنویسی از صور الاقالیم

چهارلوح آغاز دستنویسی از صور الاقالیم
چهارشنبه ۲۰ دی ۱۴۰۲
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612