۱۰۰

شماره جدید «نامه پارسی»

مجلۀ نامۀ پارسی (سال هجدهم – شمارۀ اول و دوم) پاییز و زمستان ۱۳۹۲ به کوشش شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی منتشر شد
شنبه 28 دی 1392
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612