۴۵۶۷۴۵

عالمتاج فراهانی متخلص به ژاله، شاعره عهد قاجار

عالمتاج فراهانی فرزند میرزا فتح الله و نواده میرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهانی و گوهر ملک خانم بوده که او نیز گوینده ای چیره دست بوده است.
یکشنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۲
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612