۶۳۰۰۱۰۳۲

کارِ کارستان سعدی

قدمعلی سَرّامی، در درس‌گفتارهای سعدی‌خوانی ادراک سعدی از مناسبات لفظ و معنی، یعنی رفتن سعدی از لفظ به معنی و از معنی به لفظ را کاری کارستان دانست که فقط سعدی از عهده آن برآمده است.
دوشنبه 3 اردیبهشت 1403
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612