سعدی ۱۳

در حال بازگشت به سعدی هستیم

محمد دهقانی در گفت‌وگویی به برخی پرسش‌ها دربارۀ چرایی و چگونگی اهمیت سعدی در تاریخ ادبیات و فکر ایران پاسخ داده است.
چهارشنبه 6 اردیبهشت 1402
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612