1-3

شمارۀ 72 دوفصلنامۀ «آینۀ میراث»

شمارۀ 72 دوفصلنامۀ علمی «آینۀ میراث» (دوفصلنامۀ ویژۀ پژوهش‌های ادبی و متن‌شناختی؛ دورۀ 21، شمارۀ اول، بهار و تابستان 1402) به صاحب‌امتیازی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد.
دوشنبه 22 آبان 1402
1-2

شمارۀ 72 دوفصلنامۀ «آینۀ میراث» منتشر شد

شمارۀ 72 دوفصلنامۀ علمی «آینۀ میراث» به صاحب‌امتیازی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد.
دوشنبه 22 آبان 1402
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612