انصاری ۲

ویلفرد مادلونگ در گفت‌وگو با حسن انصاری

حسن انصاری، مادلونگ را دانشمندی تراز اول می‌داند که وجه تمایز او با سایر اسلام‌شناسان غربی در عربی‌دانی استثنایی وی است.
شنبه 20 خرداد 1402
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612