۸۷۷۰-۲

جستارهایی دربارۀ اسطوره‌های ایرانی و ادب حماسی

کتاب «جستارهایی دربارۀ اسطوره‌های ایرانی و گفتارهای دیگر در پیوند با ادب حماسی» نوشتۀ حمیدرضا اردستانی رستمی، از سوی انتشارات نگاه معاصر چاپ و منتشر شده است.
دوشنبه 16 مرداد 1402
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612