45663786

خواجه نصیر و تئورى اجتماعى اسلامى

بعد از ایلغار مغول، متفكران سیاسى اصیل در جهان نادر بودند؛ اما آنان كه مطرح گشتند، نابغه بودند. نصیرالدین طوسى آخرین آنان و یكى از اصیل‌ترین نمایندگان فرهنگ کهن آسیاى مركزى (خراسان بزرگ) بود.
دوشنبه 20 آذر 1402
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612