موزه تاریخ چای ایران

چای و چایکاری در ایران به روایت کاشف السلطنه

محمد میرزا کاشف السلطنه بانی چایکاری در ایران در یکی از جراید مهم آن روزگار ماجرای ورود این محصول به کشور را به خوبی بیان می کند.
چهارشنبه 22 آذر 1402
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612