فاقد تصویر شاخص

شاهنامه فردوسی و مطالعات هنری

مجموعه مقاله‌های همایش شاهنامۀ فردوسی و مطالعات هنری به کوشش فرزاد قائمی منتشر شد
جمعه 28 شهریور 1393
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612