1325984

آرامگاه فعلی ابوسعید ابوالخیر زیبنده ایران و ترکمنستان نیست

ابراهیم خدایار: برای ترکمنستان آرامگاه فعلی ابوسعید ابوالخیر که هر لحظه امکان تخریب آن وجود دارد، زیبنده نیست.
چهارشنبه 4 بهمن 1402
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612