کد خبر:19017
پ
G-21-22-m

گزارش میراث شماره 21-22

ماهنامه تخصصی اطلاع رسانی در حوزۀ تصحیح انتقادی متون
نسخه شناسی و مباحث ایران شناسی-
دورۀ دوم، سال دوم، شماره بیست و یکم و بیست و دوم، خرداد و تیرماه 1387

ماهنامه تخصصی اطلاع رسانی در حوزۀ تصحیح انتقادی متون
نسخه شناسی و مباحث ایران شناسی
دورۀ دوم، سال دوم، شماره بیست و یکم و بیست و دوم، خرداد و تیرماه 1387

 

فهرست مطالب
سخن سردبیر
آسیب شناسی تصحیح و چاپ متون (18): اطلاع رسانی نارس…/ 2
جستار/ 4
رفع یک اشتباه از حواشی جامع التواریخ (دربارۀ نجم الدین اصغر)/ 4
«دریای پارس» و «خلیج پارس»/ 6
پاره ها و نکته ها/ 10
هفت کشور
نام مجد همگر در دیوان ذوالفقار شروانی
یادداشت/ 12
کمترین حق مؤلف
شواهدی دیگر برای آزادی به معنای سپاس و نیایش
یافتن نسخه های کتاب «ارشاد»
هاروت و ماروت در بابِل یا بابُل
بررسی کتاب/ 16
دفتر دگرسانی ها در غزل های حافظ (برگرفته از پنجاه نسخۀ خطی سدۀ نهم)/ 16؛ تحفة السلاطین (منطق فارسی)/21؛ آثار تاریخی ورارود و خوارزم/ 24؛ جنگنامۀ کشم و جرون نامه/ 26؛ تنکلوشا/ 28؛ شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی/ 33؛ تذکرۀ خلاصة الأشعار و خدمت میر تقی الدین کاشانی به زبان و ادب پارسی/ 34؛ شیوۀ تاریخ نگاری/ 37؛ ذیل نقثة المصدور/ 39؛ خوراک های ایرانی (به فارسی سره)/ 44.
معرفی کتاب/ 46
کتابخانۀ متن شناسی/ 54
معرفی نشریات/ 58
معرفی مراکز/ 62
نشست ها و همایش ها
همایش شعرای اصفهان در عصر صفوی به مناسبت چهره گشایی خلاصة الأشعار (بخش اصفهان)/ 64
تازه های متون/ 70
تازه های میراث/ 69
قراردادهای جدید
نامه ها/ 74
چکیده انگلیسی

 

 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کلید مقابل را فعال کنید

مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612