کد خبر:10082
پ
NOSAKHKHTI

پیشنهاد فروش نسخه های خطی فخرالدین نصیری به ادارۀ کل باستان شناسی

مطابق پروندۀ 19667 – 297 سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران، در اوایل سال 1327 شمسی مجموعه ای از آثار عتیقۀ آقای فخرالدین نصیری برای فروش به ادارۀ باستان شناسی پیشنهاد شده است.

میراث مکتوب – مطابق پروندۀ 19667 – 297 سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران، در اوایل سال 1327 شمسی مجموعه ای از آثار عتیقۀ آقای فخرالدین نصیری برای فروش به ادارۀ باستان شناسی پیشنهاد شده است و آقای شوشتری، نمایندۀ اسبق مجلس شورای ملی واسطۀ آن بوده است.

ادارۀ کل باستان شناسی نیز از این پیشنهاد استقبال کرده و خرید این آثار را برای مجموعۀ موزۀ ایران باستان مناسب دیده است. با این حال هرگونه تصمیم در این باره را به کارشناسی آثار و همچنین تأمین بودجه موکول کرده است.

ادامۀ این مطلب نوشتۀ محمدصادق میرزا ابوالقاسمی، استادیار دانشکدۀ هنر و معماری دانشگاه شیراز که در شمارۀ 70 – 71 دوماهنامۀ گزارش میراث (دورۀ دوم، سال نهم، شمارۀ سوم و چهارم، مرداد – آبان 1394) منتشر شده است اینجا بخوانید.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کلید مقابل را فعال کنید

مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612