کد خبر:2200
پ
Taqvim-final+.cdr

لطایف الخیال شاه محمد دارابی اصطهباناتی : فهرست الفبائی نام شاعران

لطایف الخیال که یکی از مهمترین تذکره های فارسی هندی تألیف شده در هند به سال ۱۰۷۶ – ۱۰۷۸ هجری قمری است برای اولین بار منتشر شد.

میراث مکتوب – لطایف الخیال که یکی از مهمترین تذکره های فارسی هندی تألیف شده در هند به سال ۱۰۷۶ – ۱۰۷۸ هجری قمری است برای اولین بار منتشر شد. در ذیل به اسامی شاعران این مجموعه اشاره شده است.

فهرست الفبایی شعرا
همراه با شماره جلد و صفحه

[…] ۵۲۴ /۱
اُمی نهاوندی ۴۸۹ /۱
ابن یمین ۳۷۷ /۲
ابواسحاق اطعمه ۲۲۶ /۱
ابوالبقا ۴۹۰ /۲
ابوالوفای تبریزی ۱۳۸ /۲
ابوالوفای شوشتری ۱۳۸ /۲
ابوعلی بن سینا ۴۶۶ /۲
اثیر اخسیکتی ۴۸۱ /۲
اثیر اومانی ۸۱ /۲
اختری یزدی ۲۱۹ /۲
ادیب ۴۶۳ /۲
ازرقی ۴۸۶ /۲
اشرف تخلّص میرزا مخدوم ۲۲۴ /۱
اشرف تخلص معین‌الدین ۴۶۲ /۲
اعزلو بیگ ۲۲۵ /۱
اقدسی مشهدی ۳۴۴ /۲
امامی هروی ۳۶۴ /۲
امتی تربتی ۳۸۵ /۲
امیرخسرو دهلوی ۴۹۵ /۲
امینا ۵۵۴ /۲
انسی ذوالقدر حسن بیگ ۵۰۹ /۱
انسی شاملو ۵۱۳ /۱
انوری ۳۷۵ /۲
انیسی شاملو ۵۱۱ /۱
اوحدالدین کرمانی ۲۵۶ /۲
اوحدی مراغه ۷۵ /۲
اهلی خراسانی ۴۴۵ /۲
آخوند مولانا عبدالرشید شوشتری ۱۲۶ /۲
آصفی ۴۴۶ /۲
بابافغانی ۱۱۲ /۱
باقرای عصار شیرازی ۲۲۶ /۱
باقی نهاوندی ۴۸۹ /۱
بدر جاجرمی ۳۸۳ /۲
بدر شاشی ۳۸۴ /۲
بدرالدین محمد بن اسعد شوشتری ۱۳۰ /۲
برادر زمان سلطان ۵۲۲ /۱
بیانی تخلّص مولانا عبدالله ۲۲۶ /۲
پرتوی شیرازی ۱۸۹ /۱
پسر میرزاجانی ۵۲۱ /۱
پور فریدون فسوی ۲۴۰ /۱
پیامی عاملی ۵۵۵ /۲
تاج‌الدین سرخس ۴۴۴ /۲
تسلّی شیرازی ۲۱۶ /۱
تقی الدین محمد شوشتری ۱۳۰ /۲
تقی‌الدین محمّد البلیانی ۲۲۷ /۱
جلال عضدی ۲۱۷ /۲
جمال‌الدین عبدالرزاق ۲۴۸ /۱
جنونی قندهاری ۴۵۱ /۲
چلبی ولد حاجی صالح محمد مشهدی ۳۴۰ /۲
حُسینی صراف اصفهانی ۳۹۳ /۱
حاجی محمد جان قدسی ۳۲۶ /۲
حالتی تخلص قاسم بیگ ۴۸ /۲
حزنی اصفهانی ۳۳۷ /۱
حسن بیگ رفیع ۵۱۴ /۱
حسن دهلوی ۵۱۰ /۲
حسن غزنوی ۵۱۷ /۲
حضرت صاحبقرانی شاه عباس ثانی ۲۵ /۲
حکیم ابوالفتح گیلانی ۱۴۷ /۲
حکیم ابوالفرج ۵۲۱ /۲
حکیم ابوطالب تبریزی ۳۷ /۲
حکیم جیومحمد حسین گیلانی ۱۵۵ /۲
حکیم رکنا مسیح و رکنی ۵۲۶ /۱
حکیم سوزنی ۴۶۵ /۲
حکیم شرف‌الدین حسن شفایی ۲۷۲ /۱
حکیم صدرالدین محمد، متخلّص به الهی کاشی ۵۲۵ /۱
حکیم فغفور لاهجی ۱۴۸ /۲
حکیم ملا میرزا جان ۱۵۴ /۲
حیاتی گیلانی ۱۴۸ /۲
خاقانی شروانی ۶۸ /۲
خروشی تخلص حسن بیگ ۵۸ /۲
خصالی هروی ۳۶۳ /۲
خضری لاری ۲۳۹ /۱
خواجگی شریف استرآبادی ۲۱۶ /۲
خواجو کرمانی ۲۶۱ /۲
خواجه افضل شوشتری ۱۳۲ /۲
خواجه بهاءالدین نقشبند ۴۸۶ /۲
خواجه حسین ثنایی مشهدی ۳۳۲ /۲
خواجه شمس الدین محمّد حافظ ۱ /۱
خواجه محمد همّت گیلانی ۱۵۵ /۲
خیالی اصفهانی ۴۰۴ /۱
خیام نیشابوری ۳۰۱ /۲
داعی اصفهانی ۳۹۳ /۱
دبیری ذوالقدر ۵۱۰ /۱
ذوقی اردستانی ۴۴۱ /۱
رازی شوشتری ۱۳۹ /۲
رافو ۵۵۴ /۲
رای منوهر ۵۴۳ /۲
رزمی رومی ۵۵۳ /۲
رشید وطواط ۴۴۰ /۲
رضا تخلّص محمدرضا ۵۰ /۲
رضی اصفهانی ۴۰۶ /۱
رفیع‌الدین لنبانی ۲۶۰ /۱
روحانی شیرازی ۱۹۲ /۱
رودکی ۴۶۳ /۲
زلالی خوانساری ۴۴۳ /۱
زمانی یزدی ۲۲۰ /۲
سام میرزا ۲۶ /۲
سخی کرمانی ۲۶۷ /۲
سنائی غزنوی ۵۱۶ /۲
سهیلی ۵۲۰ /۱
سیّد علی قتالی لاری ۲۴۱ /۱
سید حسینی ۳۵۱ /۲
سید نسیمی شیرازی ۱۸۷ /۱
سیف الدین علی ۴۸۳ /۲
شانی تکلّو ۴۹۱ /۱
شاه اسماعیل ـ انار الله برهانه ۲۱ /۲
شاه باقرای مشهدی تخلص ۳۴۹ /۲
شاه صفی الصفوی الموسوی الحسینی ۲۴ /۲
شاه طهماسب بهادرخان ۲۲ /۲
شاه عباس حیدر حسینی بهادرخان ۲۳ /۲
شاه فتح الله ۲۴۱ /۱
شاه قاسم انوار ۳۶۶ /۲
شاهزاده داراشکوه ۵۴۴ /۲
شاه‌سبحان لاری ۲۴۳ /۱
شاهی سبزواری ۲۸۱ /۲
شرف الدین شفر اصفهانی ۲۶۳ /۱
شرف زرد تبریزی ۵۲ /۲
شرف‌الدین علی ۲۲۶ /۲
شریف تبریزی ۵۲ /۲
شریف تخلّص ۲۱۶ /۱
شعوری مشهدی ۳۳۵ /۲
شیخ ابوسعید ابوالخیر ۳۹۲ /۲
شیخ آذری ۳۸۰ /۲
شیخ بهاءالدین محمّد ۲۸۲ /۱
شیخ صفی ـ علیه الرحمه والغفران ۲۰ /۲
شیخ عراقی ۲۶۵ /۱
شیخ عطار ـ علیه‌الرحمه ۲۹۲ /۲
شیخ علی نقی کمره ۴۳۱ /۱
شیخ فیضی ۵۲۲ /۲
شیخ مصلح‌الدین سعدی فارسی ۲۵ /۱
شیخ نجم‌الدین کُبرا ۲۹۰ /۲
شیخ نظامی گنجه‌ای ۶۱ /۲
شیدا هندی ۵۴۲ /۲
صادقا ولد شیخ شهودی رمال اصفهان ۴۲۶ /۱
صادقا ولد شیخ مؤمن ذاکر اصفهانی است ۴۲۶ /۱
صادقی‌بیگ نقّاش ۳۴۳ /۱
صالحی تخلص محمد میرک ۳۸۶ /۲
صبری روزبهان ۳۳۹ /۱
صبوری زرگر تبریزی ۵۴ /۲
صدرالدین نیشابوری ۲۹۰ /۲
ضمیری اصفهانی ۲۷۱ /۱
ضیاءالدین فارس ۴۷۵ /۲
طالبای آملی ۱۶۱ /۲
طاهری عطار مشهدی ۳۲۵ /۲
طاهری نامانی ۴۳۵ /۱
طبعی سیستانی ۴۵۳ /۲
طغرای مشهدی ۳۴۳ /۲
طفیلی لاهجی ۱۴۸ /۲
طوسی مشهدی ۳۴۷ /۲
طوفی تبریزی ۵۵ /۲
ظهوری تُرشیزی ۳۹۴ /۲
ظهیر فاریابی ۳۹۰ /۲
عارف‌الحی اصفهانی ۴۰۳ /۱
عایشه مقریه ۲۴۵ /۱
عبدالرّسول ۴۹۰ /۲
عبدالنبی خلف الصدق مولانا محمدامین مستغنی ۴۹۰ /۲
عبید زاکانی ۳۸۷ /۲
عتابی تکلّو ۴۹۳ /۱
عتابی نجفی ۵۵۵ /۲
عجزی تبریزی ۳۸ /۲
عزّتی تخلص میرزا جان بیگ ۵۰۷ /۱
عزّی فیروزآبادی ۲۴۱ /۱
عسجدی ۴۷۹ /۲
عصمت بخاری ۴۵۶ /۲
عمعق بخاری ۴۵۵ /۲
عنایت الله ۴۹۴ /۲
عنصری ۴۸۴ /۲
عیشی شوشتر ۱۴۲ /۲
غریبی کازرونی ۲۴۴ /۱
غزالی مشهدی ۳۴۸ /۲
غزالی نیشابوری ۳۱۸ /۲
غضایری ۴۸۲ /۲
غلام علی ۴۹۴ /۲
غیاث الدین خان مشهدی ۳۳۹ /۲
غیاثا حلوایی شیرازی ۱۹۳ /۱
غیرتی شیرازی ۱۵۷ /۱
فارغ تخلص چلبی بیگ تبریزی ۳۹ /۲
فارغی استرآبادی ۲۱۵ /۲
فدایی لاهجی ۱۴۴ /۲
فرخی ۴۷۷ /۲
فرقتی ابوتراب بیگ ۴۹۶ /۱
فریبی زرکش ۳۹۳ /۱
فزونی سبزواری ۲۸۲ /۲
فسونی ۵۰۵ /۱
فصیحی تبریزی ۴۱ /۲
فصیحی هروی ۳۵۵ /۲
فضلی جرفادقانی ۴۳۶ /۱
فضولی بغدادی ۵۲۱ /۱
فکاری هروی ۳۸۸ /۲
فکری اصفهانی ۳۴۰ /۱
فلکی شروانی ۷۱ /۲
فیض‌الحق ۴۹۳ /۲
فیضی ۴۴۰ /۲
فیضی تربتی ۴۴۱ /۲
قاسم خان تبریزی ۴۷ /۲
قاسم خان کرمانی ۲۷۲ /۲
قاسم و قاسمی اسم تخلّص شیخ ابوالقاسم ۲۳۲ /۱
قاسمی اردستانی ۴۴۲ /۱
قاضی نجم‌الدین علی شوشتری ۱۳۱ /۲
قبیلان جغتایی ترک ۵۲۱ /۱
قدری شیرازی ۱۹۳ /۱
قدسی کربلایی ۵۵۶ /۲
قراری گیلانی ۱۵۱ /۲
قسمی افشار ۵۰۶ /۱
قطران اجلی ۴۷۸ /۲
قمری تخلص سراج الدین ۲۶۷ /۱
قوسی شوشتری ۱۴۰ /۲
قیدی شیرازی ۱۸۹ /۱
قیدی کرمانی ۲۶۷ /۲
کاتبی نیشابوری ۲۸۳ /۲
کامل تخلص مولانا ملک سعید ۴۹۰ /۱
کامی سبزواری ۲۷۸ /۲
کلامی اصفهانی ۳۴۲ /۱
کمال خجند ۴۶۸ /۲
کمال‌الدین اسماعیل اصفهانی ۲۴۹ /۱
کمالی سبزواری ۲۸۰ /۲
گرامی ۵۴۳ /۲
گلخنی ۳۷۲ /۲
لامعی ۴۳۹ /۲
لسانی شیرازی ۱۹۷ /۱
لطف‌الله نیشابوری ۳۱۷ /۲
لطفی شیرازی ۱۹۱ /۱
لطیف اصفهانی ۳۴۴ /۱
مانی اصفهانی ۴۰۲ /۱
مجد همگر فارسی ۱۸۵ /۱
مجرّد شیرازی ۱۲۷ /۱
مجرم شاملو ۵۱۴ /۱
مجیر بیلقانی ۷۳ /۲
محمد بن محمد عارف شیرازی ۵۳۸ /۱
محمد صالح صوفی تبریزی ۵۹ /۲
محمد مؤمن بیگ ۵۲۰ /۱
محمدحسین کاشانی پسر حکیم رکنا ۵۳۰ /۱
محمدصادق مسکر گیلانی ۱۵۷ /۲
مختار غزنوی ۵۱۸ /۲
مرتضی قلی بیگ تبریزی ۵۹ /۲
مسیب خان تکلّو ۴۹۴ /۱
مشهور تخلص زمانای حناتراش ۴۵ /۲
مطهّر ۵۴۰ /۲
مظهری ۵۴۱ /۲
معزّی لنبانی ۲۵۸ /۱
مغربی تبریزی ۳۳ /۲
مقیمای احسان مشهدی ۳۳۶ /۲
مکتبی شیرازی ۱۶۰ /۱
ملا احسنی گیلانی ۱۵۴ /۲
ملا تایب ۱۵۶ /۲

منبع: کتابخانه دیجیتالی نسخه های خطی و اسناد شرقی (کدنا)

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کلید مقابل را فعال کنید

مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612