کد خبر:10703
پ
gozaresh72-73

شمارۀ 72 – 73 دوماهنامۀ تخصصی گزارش میراث

شمارۀ 72 – 73 دوماهنامۀ گزارش میراث به صاحب امتیازی مرکز پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد.

میراث مکتوب – شمارۀ 72 – 73 دوماهنامۀ گزارش میراث (دوماهنامۀ تخصصی اطلاع رسانی در حوزۀ نقد و تصحیح متون، نسخه شناسی و ایران شناسی (دورۀ دوم، سال نهم، شمارۀ پنجم و ششم، آذر – اسفند 1394)) به صاحب امتیازی مرکز پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد.

 

فهرست مطالب این شماره از دوماهنامۀ گزارش میراث به شرح زیر است:

سرسخن

در ماجرای پایاننامهنویسانی؛ یک نالۀ مستانه ز جایی نشنیدیم! / مجدالدّین کیوانی

گفت و گو

گفتوگو با دکتر سیّد حسین نصر

جستار

گرشاسپنامه و قاعدۀ حذف نسخۀ رونویسیشده / محمود امیدسالار

فارسی در پاکستان / عارف نوشاهی

سرایندۀ احتمالی منظومۀ همایوننامه / علی صفری آققلعه

بدو گفت شاها انوشه بدی (یکی از ساختهای ناشناختۀ فعل دعایی در شاهنامه) / مسعود راستیپور

برو به هرچه تو داری بخور، دریغ مخور / عرفان چوبینۀ بهروز

پژوهشی در باب مؤلف و زمان تألیف جهانگشای خاقان / ای. اچ. مورتون؛ ترجمۀ: محمّدتقی مشکوریان

دربارۀ وجه شاعری بهاءالدین جوینی و دوستی او با سیفالدین باخرزی / علی نویدی ملاطی

دربارۀ سه واژۀ محافظهکارانه در معنای همسر / حسن زیاری

ردّ پای حافظ در دیوان کجج تبریزی و نکتهای فراموششده در شرح احوال او / احمد بهنامی

مجموعة المطالع، اثری نویافته و کمسابقه در تاریخ نسخههای خطی فارسی / هادی بیدکی

یادبود چاپ سنگی زیارت حرم امام رضاع / علی بوذری

نقد و بررسی

پژوهشی نو دربارۀ هجونامۀ منسوب به فردوسی / اکبر نحوی

نگاهی به کتاب «دولتها و سلسلههای حاکم بر قلمرو اسلام» / حجّت زمانی

سخنی چند دربارۀ «دیوان منوچهری دامغانی» به تصحیح حبیب یغمایی / راضیه آبادیان

فردوسی، نولدکه و تقیزاده: نامهای از تئودور نولدکه / احسان شواربی

مجلۀ مولانا رومی (جلد هفتم، 2016م) / مجدالدّین کیوانی

ایران در متون و منابع عثمانی (14)

آثار سیّدی علی رئیس / نصرالله صالحی

آشنایی با نسخه شناسان و متن پژوهان (2)

در سوگ استاد ولادیمیر اَرانُویچ لیفشیتس / احسان شواربی

دربارۀ نوشته های پیشین

پیشگامان شعر فارسی یا پیشگامان نظم فارسی؟! / محمّدرضا ترکی

توضیحاتی بر «نگاهی به تصحیح تازۀ کتاب سمطالعلی للحضرةالعلیا» / مریم میرشمسی

مدیر مسئول و سردبیر: اکبر ایرانی

معاون سردبیر: مسعود راستی پور
 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کلید مقابل را فعال کنید

مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612