کد خبر:5868
پ
فاقد تصویر شاخص

تصحیحِ قیاسی چارانه ای از سعدی

ميراث مكتوب – در میانِ رُباعیّاتِ موجود در کلّیّاتِ شیخِ أجل سعدی ـ که مَعَ الأسف، بسیار کم هم موردِ توجّه واقع شده است ـ ، رُباعیی هست از این قرار: شمع ارچه به گریه جانگدازی می کرد گریه زده، خندۀ مجازی می کردآن شوخ، سَرَش را ببُریدند و هنوز، اِستاده بُد و زبان درازی […]

ميراث مكتوب – در میانِ رُباعیّاتِ موجود در کلّیّاتِ شیخِ أجل سعدی ـ که مَعَ الأسف، بسیار کم هم موردِ توجّه واقع شده است ـ ، رُباعیی هست از این قرار:

شمع ارچه به گریه جانگدازی می کرد
گریه زده، خندۀ مجازی می کرد
آن شوخ، سَرَش را ببُریدند و هنوز،
اِستاده بُد و زبان درازی می کرد

این، موافقِ ضبطِ ویراستِ زنده یاد محمّدعلیِ فروغی است ( کلّیّات سعدی، چ أَمیرکبیر، ص 670 )، و به گمانِ من، مُفیدِ معنایِ روشن و دُرُستی نتوانَد بود.

بیتِ نخست، بیانگرِ این معناست که: هرچند شمع سخت می گریست و با این گریستن جانِ خود را می گداخت، براستی می گریست و خنده اش راستین نبود!

گوئیا سخن، عَیبناک است، و در جایی که هر دو لَت بر یک مفهوم دَلالت می کند، مَحمِلی برایِ کاربُردِ «ارچه» فرا نظر نمی آید.

پیشنِهادِ من آنست که جایِ «خنده» و «گریه» را در مصراعِ دوم عوض کنیم: «خنده زده گریۀ مجازی می کرد». بدین شیوه و با این «تصحیحِ قیاسی»، معنایِ هر دو بیت سَرراست و مُنسَجِم می شود:

«هرچند شمع بسَختی می گریست، در واقع می خندید و گریستنش مَجازی بود، و اگرچه سرش را بُریده بودند، همچنان گُستاخانه بر جایِ خود ایستاده بود و زبان درازی می کرد».

با آن که ضبطِ این رُباعی را در شماری از نسخِ چاپی و خطیِ آثارِ سعدی بَررَسیده و بازجُسته ام، تاکنون بر نُسخه ای که موافقِ این خوانِشِ پیشنِهادی باشد وقوف نیافته ام؛ لِهذا آن را چونان «تصحیحی قیاسی» مجالِ طرح می دِهَم ؛ بو که قبول افتد!

یادآوری:
در بعضِ چاپهایِ آثارِ سعدی، در خوانِش وضبطِ مصراعِ چهارمِ این رُباعی، سهوی افتاده است، و آن، این که به جایِ «اِستاده بُد و…» (= ایستاده بود و …)، خوانده اند: «استاده بدو …»(=ایستاده به او …) ! ؛ و ای بسا از همین رو، در معنایِ بیت نیز چُنین نوشته اند:

«… به کسی که سرِ او را قیچی کرده است زبان درازی می کند( رُباعیّاتِ شیخ شیراز سعدی ، به کوششِ اسکندریِ اَرسَنجانی، چ2، 1384ه. ش.، ص 79).

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کلید مقابل را فعال کنید

مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612