کد خبر:4440
پ
jongmajles-m

اشعاري نو يافته در جُنگ خطي 900 مجلس

امروزه ديگر در اين امر ترديدي نيست كه هر گونه مطالعه و جستاري در قلمرو شعر كهن فارسي بدون مراجعه به جنگ ها و سفينه هاي شعري كاري ناقص و نا تمام خواهد بود.

ميراث مكتوب – امروزه ديگر در اين امر ترديدي نيست كه هر گونه مطالعه و جستاري در قلمرو شعر كهن فارسي بدون مراجعه به جنگ ها و سفينه هاي شعري كاري ناقص و نا تمام خواهد بود. جنگ ها از آن جهت كه بعضاً نام و نشان شاعران گمنام و اشعار و آثار آن ها را از تصرف زمانه در امان نگاه داشته، حائز كمال اهميت است.
در ميان جنگ ها و سفينه هاي شعر فارسي، جنگ خطي شماره 900 مجلس كه به سفينه شعرا و تذكره شعرا نيز شهرت داشته و به دست كاتبي ناشناس تحرير يافته است، به لحاظ مندرجات _ كه در مواردي تازه ياب و بي سابقه است _ ارزش و اهميت بسياري دارد.
در اين نوشتار ضمن توضيحي مجمل درباره مشخصات اين سفينه با ارزش كه در قرن هشتم هجري قمري كتابت شده است و نيز شرحي كوتاه در ذكر پيشينه تحقيقاتي كه بر روي آن صورت گرفته است، نمونه هاي نويافته اي از اشعار شاعران نامدار سده هاي ششم و هفتم هجري قمري: معزي، انوري، مجيرالدين بيلقاني و سعدي به دست مي دهم؛ در واقع در اين مقاله دو غزل، يك قطعه و يك رباعي از انوري، يك غزل از معزي، سه غزل، يك قطعه و دو رباعي از مجيرالدين بيلقاني و دو قطعه از سعدي به عنوان اشعاري معرفي شده اند كه در ديوان شاعران نامبرده موجود نيست.

«اشعاري نو يافته در جُنگ خطي 900 مجلس» نوشته محسن شريفي صحي و حامد خاتمي پور كه در مجله متن شناسي ادب فارسي سال پنجم، شماره 1، بهار 1392 منتشر شده است بر روي فايل پايين مطالعه كنيد.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کلید مقابل را فعال کنید

مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612